fbpx

Splošni pogoji

Nepremičninska agencija: LUX-A gradnje d.o.o., s poslovnim sedežem: Vajngerlova ulica 11, 2000 Maribor, matična številka: 8401012000, davčna številka: 66709750, ki jo zastopa direktor: Santini Skutnik.

(v nadaljevanju: nepremičninska agencija)

na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju, sprejme naslednje

 

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA

pri posredovanju v prometu z nepremičninami

 

1 UVODNA DOLOČILA:

1.1 Predmetni splošni pogoji so sprejeti na podlagi določil Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list št. 72/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZNPosr).

1.2 Izrazi, ki so v teh splošnih pogojih in v pogodbi o posredovanju zapisani v moški obliki, veljajo enako za moški in ženski spol.

1.3 Splošni pogoji so namenjeni opredelitvi pravic in dolžnosti strank pogodbe o posredovanju. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju. V primeru nasprotovanja vsebine pogodbe o posredovanju in določil teh splošnih pogojev, se uporabijo določila pogodbe o posredovanju.

1.4 V splošnih pogojih imajo izrazi naslednji pomen:

– nepremičninska družba: je gospodarska družba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami  po ZNPosr,

– posrednik: je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu,

– posredovanje v prometu z nepremičninami: je opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino,

– naročitelj: je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju,

– tretja oseba: je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino,

– naročiteljevi ožji družinski člani: so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati,

– energetska izkaznica: je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

 

2 STORITVE POSREDOVANJA 

2.1 Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri prodaji ali nakupu nepremičnin, najemu ali zakupu nepremičnin in drugih poslih, katerih predmet so nepremičnine.

2.2 V okvir storitve posredovanja spadajo naslednje storitve za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino:

–  sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami,

–  seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev,

–  ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini iz uradnih evidenc (izpisek iz zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb) ozirom pogodb, ki izkazujejo obstoj lastninske pravice ter drugih stvarnih in obligacijskih pravic na nepremičnini (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo),

–  ugotovitev dejanskega stanja nepremičnine z ogledom nepremičnine,

–  pisna opozorila, obvestila, potrdila (npr. glede ugotovljenih stvarnih in pravnih napak na nepremičnini),

–  običajno oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način po izboru posrednika,

–  seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo ( stik na sestanku, posredovanje naslova, sedeža ali številke telefona, ogled ob prisotnosti tretje osebe),

–  prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja ali tretje osebe,

–  seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in opozarjanje na ugotovljene napake in tveganja, ki izvirajo iz neurejenega pravnega (npr. obstoj stvarnih pravic tretjih oseb na nepremičnini ali neurejeno lastništvo v zemljiški knjigi) ali dejanskega stanja nepremičnine,

–  telefonsko komuniciranje s strankami, vodenje ogledov nepremičnin, organizacija sestankov med naročiteljem in tretjo osebo, seznanitev tretje osebe z nepremičnino,

–  sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla, pri katerem nepremičninska družba posreduje,

– pridobivanje identifikacijskih podatkov o naročitelju in tretji osebi za potrebe sklenitve pravnega posla,

– sodelovanje pri prevzemu nepremičnine in sestava prevzemnega zapisnika.

2.3 Nepremičninska družba pred sklenitvijo pogodbe, v zvezi s katero je posredovala, preveri pravno in dejansko stanje nepremičnine ter pogodbeni stranki jasno in razumljivo pisno opozori na morebitne pravne oziroma stvarne napake nepremičnine. Nepremičninska družba pri preverjanju pravnega in dejanskega stanja nepremičnine v okviru posredovanja zlasti:

– na podlagi podatkov zemljiške knjige oziroma, če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi listin, ki so podlaga za vknjižbo, preveri ali je prodajalec oziroma najemodajalec lastnik nepremičnine, ki je predmet pogodbe, pri sklenitvi katere posreduje, in ali so na tej nepremičnini stvarne pravice oziroma druge pravice tretjih, ki bi lahko omejevale oziroma izključevale pravice stranke,

– na podlagi skrbnega ogleda preveri, ali ima nepremičnina očitne napake oziroma pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost oziroma ceno nepremičnine,

– kadar je predmet pogodbe, pri sklenitvi katere posreduje, zemljišče: na podlagi potrdila (lokacijske informacije) pristojnega upravnega organa preveri namembnost zemljišča, določeno s prostorskimi ureditvenimi akti.

2.4 Nepremičninska družba mora preko posrednika pri opravljanju posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za odločitev naročitelja za sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami. Pri tem mu morata zlasti razumljivo pojasniti naslednje okoliščine:

– tržne razmere, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi v prometu z nepremičninami,

– vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami,

– višino in vrsto davčnih obveznosti stranke, višino stroškov notarske overovitve podpisov, vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja,

– morebitna tveganja, povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami tretjih na nepremičninah oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi pravnimi razmerji.

 

3 DODATNE STORITVE

3.1 Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita za izvedbo dodatnih storitev, ki niso vključene med storitev nepremičninskega posredovanja iz točke 2. teh splošnih pogojev in glede na storitve iz točke 2. teh splošnih pogojev predstavljajo dodatne storitve (dodatne storitve). Dodatne storitve so lahko dogovorjene s pogodbo o posredovanju ali z naročilom naročitelja, ki je potrjeno ali izvedeno s strani nepremičninske družbe ali posrednika. Naročilo je lahko podano tudi po elektronski pošti na ustaljene elektronske naslove, ki jih stranke uporabljajo za medsebojno komuniciranje ali na drug način, iz katerega je mogoče razbrati izraženo voljo strank. Med dodatne storitve sodijo predvsem naslednje storitve:

– priprava osnutka pogodbe, katere predmet je nepremičnina in za sklenitev katere je nepremičninska družba oziroma posrednik opravljal storitev posredovanja (npr. predpogodbe, kupoprodajne pogodbe, najemne ali zakupne pogodbe za nepremičnino),

– urejanje pravnega stanja nepremičnin (pogodbe in predlogi za vknjižbo stvarnih pravic, izbris bremen ipd.),

– pridobivanje ali pomoč stranki pri pridobivanju soglasij ali dovoljenj državnih ali občinskih organov ali subjektov zasebnega prava, ki so potrebni za veljavno sklenitev pogodbe,

– hramba izvirnikov pogodb, katerih predmet je nepremičnina,

– priprava in vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov,

– hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu.

 

4 DRUGE OBVEZNOSTI POSREDNIKA IN NAROČITELJA 

4.1 Naročitelj se strinja, da lahko nepremičninska družba z namenom zaščititi njegove interese pridobiva podatke o blokiranih transakcijskih računih fizičnih oseb, ki nastopajo kot naročitelji ali kot tretje osebe v prometu z nepremičninami.

4.2 Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja. Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti na vpogled vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini (dokazila o lastništvu, pogodbe, gradbena in uporabna dovoljenja, idr.). Podatki in listine, ki jih priskrbi naročitelj, morajo biti resnične in verodostojne.

4.3 Nepremičninska družba ne odgovarja za škodo ali druge negativne posledice, ki bi nastale zaradi napačnih informacij, podatkov ali listin, ki jih priskrbi naročitelj.

4.4 Naročitelj mora takoj pisno obvestiti nepremičninsko družbo o vsaki spremembi posredovanih podatkov ali listin, o vsaki spremembi svojih stališč glede posla, za katerega se posreduje, in nepremičnine (npr. glede prodajne cene, cene najemnine, pogojev nakupa, prodaje ali najema, prevzema oz. predaje nepremičnine idr.) ter o vsaki spremembi pravnega ali dejanskega stanja nepremičnine.

4.5 Naročitelj je zavezan nepremičninski družbi in posredniku omogočiti opravljanje ogledov nepremičnine in ne sme brez utemeljenih razlogov onemogočati izvajanja ogledov nepremičnine.

4.6 Naročitelj se obvezuje, da bo v primeru, če bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri drugih nepremičninskih družbah, le-to tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s posredniško pogodbo z nepremičninsko družbo.

4.7 Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo ali se je s tretjo osebo seznanil preko posredovanja druge nepremičninske družbe, s katero se prične pogajati o sklenitvi pogodbe, ki je predmet posredovanja, mora o tem nemudoma, najkasneje pa v roku 3 dni, obvestiti nepremičninskega posrednika oziroma nepremičninsko družbo.

4.8 Če nepremičninska družba naročitelja seznani s tretjo osebo, s katero je bil naročitelj predhodno že seznanjen s strani druge nepremičninske družbe, mora naročitelj o tem dejstvu takoj obvestiti nepremičninsko družbo. Če obvestila nepremičninski družbi ne posreduje v roku 3 dni od obvestila o stiku s tretjo osebo, ki ga prejme od nepremičninske družbe, se šteje, da je naročitelja s tretjo osebo v stik spravila nepremičninska družba.

4.9 Naročitelj se je zavezan v dobri veri in pošteno pogajati s tretjo osebo za sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja. Naročitelj tekom pogajanj za sklenitev pogodbe ne sme brez utemeljenih razlogov postavljati novih pogojev, s katerimi ni že predhodno seznanil nepremičninske družbe oziroma posrednika.

4.10 Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pravnega posla.

4.11 Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v enaki meri skrbeti za zaščito interesov tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravila v stik in pri tem ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. V slednjem primeru mora nepremičninska družba tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika naročitelja in ne posrednika.

4.12 Nepremičninska družba mora naročitelja jasno in pisno opozoriti o morebitnih nasprotjih med interesi naročitelja in interesi nepremičninske družbe oziroma drugih naročiteljev, za katere nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.

4.13 Stranki sta sporazumni, da sme nepremičninska družba po lastni presoji in po predhodnem obvestilu naročitelja prenesti storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe. V tem primeru ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

 

5 PLAČILO PROVIZIJE 

5.1 Višina plačila za posredovanje (provizija) je določena v pogodbi o posredovanju. Nepremičninska družba za plačilo provizije za posredovanje primeroma opravi storitve iz točke 2 teh splošnih pogojev (splošne storitve).

5.2 Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je pogodba, za katero je posredovala, sklenjena. Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila provizije za posredovanje pred sklenitvijo pravnega posla, za katerega posreduje.

5.3 Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe.

5.4 Plačilo provizije za posredovanje sme znašati v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino največ 4 % od pogodbene cene, ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR. V primeru drugih pravnih poslov višino plačila za posredovanje stranki uredita s pogodbo. V primeru posredovanja pri oddaji ali najemu nepremičnine znaša plačilo za posredovanje največ 4 % od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 EUR. Navedena vrednost iz prejšnjega stavka je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja. V primeru, da nepremičninska družba posreduje pri sklenitvi predpogodbe, se za potrebe določanja plačila za posredovanje kot vrednost upošteva vrednost predmeta glavne pogodbe.

5.5 V plačilo za posredovanje ni vključen DDV (22%). Plačilo za posredovanje se v primeru, če je nepremičninska družba davčni zavezanec, poviša za DDV po vsakokrat veljavni davčni stopnji.

5.6 Plačilo za posredovanje sme nepremičninska družba zaračunati le naročitelju in sicer na podlagi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami.

5.7 Nepremičninska družba je upravičena do plačila celotne provizije četudi posamezne storitve iz točke 2 teh splošnih pogojev zaradi okoliščin primera ali na željo naročitelja niso bile izvršene.

5.8 V provizijo niso vključeni stroški davkov, sodnih in upravnih taks, zemljiškoknjižnih postopkov, notarskih ali odvetniških storitev, takse ali plačila za potrdila in dovoljenja, potrebna zaradi sklepanja pogodbe in stroški dodatnih storitev iz točke 3 teh splošnih pogojev.

5.9 Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

5.10 Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico plačila za posredovanje v skladu z zakonskimi določbami ZNPosr tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja.

5.11 Nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, če z naročiteljem sama kot pogodbena stranka sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, oziroma če tako pogodbo z naročiteljem sklene nepremičninski posrednik, ki je za nepremičninsko družbo opravljal posle posredovanja.

 

6 PLAČILO ZA DODATNE STORITVE IN POVRAČILO STROŠKOV

6.1 Nepremičninska družba je ne glede na sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja,  upravičena do plačila stroškov za dodatne storitve po ceniku, ki je sestavni del teh Splošnih pogojev in ob upoštevanju zakonskih določb ZNPosr.

6.2 Naročitelj v vsakem primeru in ne glede na sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja, nosi stroške sodnih in upravnih taks, notarske stroške, stroške cenilca in vse druge stroške, ki so povezani z dejavnostjo ali storitvami drugih oseb.

 

7 ENERGETSKA IZKAZNICA

7.1 Naročitelj s podpisom posredniške pogodbe potrjuje, da ga je nepremičninska družba seznanila z določbami Energetskega zakona, ki se nanašajo na energetsko izkaznico, pri čemer je bil še zlasti opozorjen na dejstvo:

– da morajo energetsko izkaznico na lastne stroške zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali za več kot eno leto oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča,

– da mora lastnik stavbe ali njenega posameznega dela veljavno energetsko izkaznico predložiti kupcu ali najemniku najpozneje pred sklenitvijo prodajne ali najemne pogodbe,

– da mora pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice,

– da so predpisane sankcije za lastnika stavbe ali njenega posameznega dela v primeru neizpolnjevanja obveznosti v zvezi z energetsko izkaznico.

 

8 KRŠITVE NAROČITELJA IN POSLEDICE KRŠITEV

8.1 Naročitelj je dolžan nepremičninski družbi povrniti škodo, ki nastane nepremičninski družbi zaradi naročiteljeve kršitve določil pogodbe o posredovanju, teh splošnih pogojev ali veljavne zakonodaje.

8.2 V primeru hujših kršitev je naročitelj zavezan nepremičninski družbi plačati pogodbeno kazen v višini celotne provizije, ki je dogovorjena v pogodbi o posredovanju. Za hujšo kršitev gre zlasti:

– če naročitelj sam ali preko druge nepremičninske družbe trži nepremičnino, ki je predmet pogodbe o posredovanju, pod ugodnejšimi pogoji, kot so določeni v pogodbi o posredovanju;

– če iz okoliščin izhaja, da se naročitelj za sklenitev pogodbe ne pogaja pošteno in v dobri veri ter iz neupravičenih razlogov in v nasprotju z načelom dobre vere in poštenjem ne želi skleniti pogodbe, ki je predmet posredovanja.

8.3 V kolikor je nepremičninska družba prejela plačilo provizije za posredovanje po pogodbi o posredovanju in teh splošnih pogojih za določeno nepremičnino, ni hkrati glede iste nepremičnine upravičena tudi do plačila stroškov in pogodbene kazni iz predhodnih točk 7.1. in 7.2, lahko pa uveljavlja v plačilo škodo, ki presega prejeto provizijo.

 

9 EKSKLUZIVNOST POGODBE O POSREDOVANJU

9.1 Če se stranki pogodbe o posredovanju dogovorita o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju za določeno nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti takšne pogodbe o posredovanju ne sme skleniti pogodbe o posredovanju iste nepremičnine z drugo nepremičninsko družbo oziroma tržiti iste nepremičnine preko katerekoli tretje osebe.

 

10 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI, FIDUCIARNI RAČUN

10.1 Nepremičninska družba ima zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Podatki o zavarovalni polici o zavarovanju odgovornosti za škodo so navedeni v pogodbi o posredovanju.

10.2 Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pravnega posla, pri katerem je posredovala, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

 

11 OSEBNI PODATKI

11.1 Naročitelj je seznanjen in podaja svoje soglasje, da se zaradi izpolnjevanja storitev po pogodbi o posredovanju nepremičninska družba seznani ter zbira in obdeluje osebne podatke naročitelja, ki so potrebni za izvedbo posredovanja ter za pripravo potrebnih listin (ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO). Nepremičninska družba se zavezuje osebne podatke hraniti skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja in prenehanja pogodbe o posredovanju in pogodbe, ki je predmet posredovanja.

11.2 Nepremičninska družba je po določilih Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v posameznih primerih zavezana opravljati pregled stranke, poročanje in druge obveznosti. Za ta namen je upravičena pridobiti in preveriti osebne podatke stranke in drugih subjektov, kot je to določeno v tem zakonu.

 

12 ZAUPNOST PODATKOV 

12.1 Naročitelj se zavezuje kot zaupne in kot poslovno skrivnost ohraniti vse podatke in dokumente, ki jih pridobi od nepremičninske družbe (npr. podatke o nepremičnini, osebne podatke in druge podatke glede tretje osebe ali nasprotne stranke pogodbe). Naročitelj se zavezuje, da tovrstnih podatkov ne bo razkrival nobeni drugi osebi.

 

13 TRAJANJE POGODBE, ODPOVED, KONČNE DOLOČBE

13.1 Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas 9 mesecev. Stranki lahko dogovorita krajše obdobje veljavnosti pogodbe. Po poteku obdobja veljavnosti pogodbe lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju glede istih nepremičnin.

13.2 Vsaka stranka lahko kadarkoli pisno odpove pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem.

13.3 Pogodba preneha veljati s potekom časa veljavnosti, z odpovedjo, z izpolnitvijo pogodbe in v drugih primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja.

13.4 Če iz pogodbe o posredovanju izvirajo spori med strankama, ki jih stranki ne uspeta rešiti sporazumno, je za odločanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

13.5 Splošni pogoji veljajo od decembra 2022 dalje. Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba. Naročitelj splošne pogoje prejme v pregled pred podpisom pogodbe o posredovanju. Veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani in dostopni tudi na poslovnem naslovu nepremičninske družbe.

 

14 CENIK STORITEV

14.1 Provizija:

–  provizija za posredovanje pri nakupu ali prodaji nepremičnine: največ 4% od pogodbene cene ,

– provizija za posredovanje pri najemu ali zakupu nepremičnine ali pri oddaji nepremičnine v najem ali zakup:  največ 4 % od pogodbene cene, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 eurov, pri čemer je pogodbena cena zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja.

14.2 Dodatne storitve:

▪      priprava osnutka pogodbe, katere predmet je nepremičnina,

▪      zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina,

▪      organizacija cenitve nepremičnine,

▪      zastopanje v davčnem postopku,

▪      urejanje pravnega stanja nepremičnine,

▪      priprava in vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov,

▪      hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu,

▪      hramba listin,

▪      druge storitve, ki se opravljajo na zahtevo naročitelja v zvezi z nepremičninami.

Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske agencije.

Nepremičninska agencija je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

 

14.3 Cene storitev vključujejo DDV. Plačilo za posredovanje se v primeru, če je nepremičninska družba davčni zavezanec, poviša za DDV po vsakokrat veljavni davčni stopnji.